Bezrobotny - krok po krokuStało się to, z czym zmierzyć się musiało już wielu przed Tobą. Straciłeś pracę, a perspektywy znalezienia szybko nowej posady niestety nie ma. Myślisz – co dalej? 

Oszczędności niebawem się skończą, ubezpieczenie zdrowotne także. Mimo, że oddalałeś od siebie decyzję o zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, wszak niejednego z Was zapewne miejsce to wpędza w stan przygnębienia,  to wszystko wskazuje na to, że należy się tam stawić, by mieć chociażby możliwość korzystania z świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dziś pokierujemy Cię krok po kroku, co należy zrobić, by uzyskać status osoby bezrobotnej, jak wygląda procedura przyznawania bezrobotnemu prawa do pobierania zasiłku, jakie masz prawa i obowiązki, a także jakie korzyści finansowe możesz  osiągnąć, jako osoba bezrobotna.

Bezrobotny
© Lasse Kristensen - Fotolia.com

Krok pierwszy

Idąc do Powiatowego Urzędu Pracy, przygotuj się na stanie w długiej kolejce. Urzędy zwykle czynne są od godz.7.30. Warto przyjść  z samego rana. Jeśli uda Ci się "pobrać numerek", to znaczy, że tego dnia zostaniesz zarejestrowany. Niestety, nie każdy ma tyle szczęścia. "Numerki" się  kończą, ponieważ urzędnicy nie są w stanie w godzinach urzędowania zarejestrować większej liczby petentów. Co dalej? Jest jeszcze rozwiązanie alternatywne. Pracownik "Informacji" wyznacza Ci konkretną datę i godzinę rejestracji. Nie stoisz w kolejce, nie musisz patrzeć na zrezygnowane twarze innych oczekujących, a to oznacza, że ryzyko wystąpienia stanu depresyjnego po takiej wizycie jest mniejsze. Niestety musisz uwzględnić to, że termin wyznaczony przez "Informację" wypaść może dopiero za 7 dni, w zależności od skali bezrobocia w Twoim regionie.

Zależy Pani na jak najszybszej rejestracji?

- Może Pani jutro wcześnie rano jeszcze raz stanąć w kolejce, ludzie już od 6 rano miejsce sobie zaklepują pod urzędem i wtedy jest szansa, że załatwi Pani wszystko tego dnia – mówi mi stojący w kolejce  Pan Adam, wyraźnie zorientowany już w istniejących tu regułach.

Wygodną formą jest także skorzystanie z rejestracji przez Internet. Sprawdź, czy istnieje taka możliwość w urzędzie pracy właściwym dla Twojego miejsca zameldowania. Dla przykładu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu uruchomiona została możliwość umawiania terminu rejestracji przez Internet. Szczegóły znajdują się w zakładce: http://www.pup.poznan.pl/art/id/4857

Krok drugi

Przed przystąpieniem do rejestracji musisz mieć niezbędne w tym celu dokumenty:
•    dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (w przypadku paszportu należy mieć dodatkowo poświadczenie o zameldowaniu i numer PESEL),
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni wyższej,
•    oryginały dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
•    oryginały wszystkich świadectw pracy,
•    w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganych wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące z wyłączeniem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przypadającego przed dniem 01.01.1997r.
Osoby, które:
• dokonały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lecz nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności - zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
• zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej – dokument z Wydziału Działalności Gospodarczej UMiG o jej zawieszeniu lub
• wykreśliły wpis z ewidencji działalności gospodarczej – oryginał decyzji administracyjnej o jej wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
• zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
Osoby, które pobierały rentę, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia dodatkowo:
• zaświadczenie z ZUS o okresach wypłacanej renty lub oryginały wszystkich decyzji o przyznaniu i odmowie wypłaty renty,
• oryginały decyzji o przyznaniu świadczeń rehabilitacyjnych lub zaświadczenie o wypłaconym świadczeniu rehabilitacyjnym wraz z kwotą podstawy tego świadczenia,
• zaświadczenie o okresach wypłacanego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego wraz z kwotą jego podstawy,
Osoby, które były zatrudnione w ramach umowy-zlecenie, dodatkowo:
 zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem postawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno lub rachunek umowy - zlecenia lub druki ZUS RMUA .

Status bezrobotnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, status bezrobotnego może otrzymać osoba będąca obywatelem Polski, a także cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy, który poszukuje i podejmuje zatrudnienie na terytorium Polski. Mając status bezrobotnego otrzymasz prawo do zasiłku, gdy zostaną spełnione określone warunki. Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uwarunkowana jest od Twojego stażu pracy w związku z tym wynosi:
•    80 proc. dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący do 5 lat, czyli 609,02 zł brutto przez okres trzech miesięcy, a przez kolejne miesiące 478,40 zł brutto
•    100 proc. dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący od 5 lat do 20 lat, czyli 761,40 zł brutto przez trzy pierwsze miesiące, następnie 597,90 zł brutto
•    120 proc. dla bezrobotnych posiadających okres uprawniający do zasiłku wynoszący co najmniej 20 lat, czyli 913,70 zł brutto przez trzy pierwsze miesiące, a przez pozostałe 717,50 zł brutto.
W okresie pobierania zasiłku PUP opłaca składki na ubezpieczenie społeczne.

Dodatek aktywizacyjny

Nie każdy bezrobotny wie, że urząd pracy "nagradza" bezrobotnych, którzy sami znajdą sobie pracę. Ta nagroda to tzw. dodatek aktywizacyjny. Aby go otrzymać, trzeba mieć status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku. Warunkiem otrzymania dodatku aktywizacyjnego jest podjęcie pracy:
•    w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymujemy wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
lub
•    gdy z własnej inicjatywy podjęliśmy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Jeżeli urząd pracy skieruje nas do pracy i jeżeli nasza pensja będzie niższa od minimalnej, urząd pracy dopłaci nam tę różnicę, z tym że nie może ona wynosić więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych. Warto pamiętać, że dopłata ta przysługuje przez taki okres, przez jaki bezrobotny pobierałby zasiłek. W drugim przypadku, czyli w sytuacji, gdy sami znajdujemy sobie pracę, otrzymujemy dodatek aktywizacyjny w wysokości 50 % zasiłku podstawowego, do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Należy podkreślić, że dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku, a prawo takie nabywamy dopiero po 7 dniach od momentu rejestracji w urzędzie pracy. Jeśli znajdziesz pracę i podpiszesz umowę np. w piątym dniu, czyli na 2 dni przed nabyciem prawa do zasiłku, wówczas dodatek aktywizacyjny przepada. A mówimy tu o kwocie ok. 1.000 zł. Warto zatem wykorzystać te możliwości.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Inną formą pomocy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. O środki te może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy:
•    która zamierza uruchomić własną firmę na terenie powiatu lub miasta, w którym się zarejestrowała,
•    która nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku i nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub robót publicznych,
•    z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub robót publicznych,
•    która spełnia pozostałe warunki zawarte w "Zasadach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej".

Zasady te, jak i inne informacje, dotyczące statusu bezrobotnego szczegółowo opisane są na stronach internetowych urzędów pracy właściwych dla Twojego miejsca zameldowania. Warto wykorzystać dobrze ten czas. Mimo wielu negatywnych odczuć, status osoby bezrobotnej daje nam także pewne korzyści.

Autorką publikacji "Bezrobotny - krok po kroku" jest Joanna Jankowiak/Rekruteo.pl

Bezrobocie Poszukiwanie pracy Stres

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

 • Student w pracy Student w pracy

  Dwa lata temu bezrobocie wśród absolwentów wynosiło około 22%. Dzisiaj jest ono wyższe o kilka punktów procentowych. Większość studentów, chcąc się usamodzielnić chociaż w minimalnym stopniu ...

 • Rozmowa kwalifikacyjna - jak się ubrać? Rozmowa kwalifikacyjna - jak się ubrać?

  Po dniach niepewności w oczekiwaniu na ten wymarzonym moment, kiedy zostaniemy w końcu zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W głowie zamęt – jak się ubrać ...

 • Filozof za barem - czyli student w pracy Filozof za barem - czyli student w pracy

  Studia dzienne - dwa kierunki, kursy języków obcych, obowiązkowe praktyki studenckie i praca jednocześnie, czy można to wszystko pogodzić? - Można! Ważna jest dobra organizacja czasu oraz możliwość dostosowania grafiku do planu zajęć .

 • Mobbing w pracy Mobbing w pracy

  Mobbing to niestety coraz częściej spotykany problem prześladowania pracownika w środowisku pracy.

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: