Ciąża a praca, czyli mama w pracyZastanawiasz się nad powiększeniem rodziny, masz wiele obaw, czy ta decyzja będzie mieć jakieś  konsekwencje w Twoim życiu zawodowym?  A może właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? Co mówią przepisy prawa na temat pracujących przyszłych mam dowiesz się, czytając ten artykuł.
Wiele kobiet denerwuje się, gdy musi poinformować swojego pracodawcę, o tym, że są w tzw. stanie błogosławionym. Rzeczywiście fakt ten ma wpływ nie tylko na kobietę, ale wiąże się także z nowymi obowiązkami pracodawcy.  Zgodnie z kodeksem pracy, nie można wypowiedzieć umowy o pracę, ani rozwiązać stosunku pracy z kobietą w ciąży. Przepisy stanowią, że dotyczy to każdej umowy o pracę – na czas określony, nieokreślony i okres próbny, jeśli trwał dłużej niż jeden miesiąc.  Jeśli spodziewasz się przedłużenia umowy o pracę w przypadku umowy czasowej, a jesteś w mniej zaawansowanej ciąży, warto poczekać z poinformowaniem pracodawcy, gdy skończy się trzeci miesiąc ciąży.

Jak czytamy w art. 177 §3:
Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Przepisu tego jednak nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej na okres zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Mama karmiąca/mama pracująca


        Kodeks pracy wyraźnie określa, że nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. W rozporządzeniu Rady Ministrów wyszczególniono wykaz tych prac. Są to prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów; prace wykonywane w mikroklimacie zimnym, ciepłym oraz zmiennym; prace w hałasie i drganiach; prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych; prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokościach; prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu; prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą, prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi); prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych; prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Mama w pracy

© Andreja Donko - Fotolia.com

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Nie można jej też delegować poza stałe miejsce pracy, ani zatrudniać w systemie  przerywanego czasu pracy, o którym mówi art. 139 KP. Te same przepisy dotyczą pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pracodawca na okres ciąży pracownicy jest zobowiązany dostosować warunki pracy w sposób nienaruszający wymienionych wyżej przepisów. Jeśli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a gdy nie ma takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikać muszą z orzeczenia lekarskiego.  Przeniesienie pracownicy nie może pogorszyć jej sytuacji finansowej. W sytuacji gdy wynagrodzenie na nowym stanowisku pracy jest niższe od dotychczasowego, to przysługuje wówczas dodatek wyrównawczy, będący różnicą pomiędzy wynagrodzeniem poprzednim a wynagrodzeniem przysługującym na nowym stanowisku.

Badania lekarskie

Kobieta w ciąży ma prawo do wykonywania niezbędnych badań związanych z ciążą w czasie godzin pracy, jeśli nie można wykonać ich w innych godzinach. Formalnie pracownica powinna udać się do pracodawcy ze skierowaniem na badania i zaświadczeniem o ciąży, chyba że pracodawca już je otrzymał. Pracownicy przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas wolny, podczas którego wykonuje badania lekarskie.

Kiedy pracodawca może Cię zwolnić?

Jedyną podstawą do rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem, w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, jest upadłość lub likwidacja zakładu pracy. Termin, w którym miałoby dojść do rozwiązania umowy musi być uzgodniony z zakładową organizacją związkową, a jeśli taka organizacja nie istnieje w Twoim zakładzie pracy, termin ten wskazuje sam pracodawca. Zgodnie z odrębnymi przepisami, przysługują pracownicy wszelkie świadczenia, jeśli w tym okresie nie można jej zapewnić innego zatrudnienia.

Gdy dziecię pojawi się na świecie, zmieni całkowicie Twój bardziej lub mniej uporządkowany świat. Odtąd to ono będzie na pierwszym miejscu w życiu swoich rodziców. Z tytułu narodzenia dziecka przysługuje kobiecie urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni, gdy na świat przychodzi dwoje dzieci, 33 tygodnie mama spędza w domu, gdy urodzi trojaczki, 35 tygodni z czworgiem dzieci, a 37 tygodni, gdy świat ujrzą pięcioraczki.

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o prace pracownicy w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Kobiecie, która wróciła po urlopie macierzyńskim do pracy, niestety, już tak. Jeśli kobieta przypuszcza, że jedynym powodem zwolnienia jest powiększenie się rodziny i obowiązki związane z rodzicielstwem, może skarżyć pracodawcę o dyskryminację. Kobieta powracająca z urlopu wychowawczego ma prawo być przyjęta na dotychczasowe stanowisko pracy lub na stanowisko równoległe, zgodnie z jej kwalifikacjami. Niestety w praktyce pracodawcy często proponują pracownicy inne stanowisko pracy, w rzeczywistości związane z mniej ambitnymi obowiązkami, takie które wymaga niższego wykształcenia.  Nie jest to oczywiście sytuacja nagminna. Warto jednak zapoznać się z przepisami, które nas chronią i walczyć w ekstremalnych przypadkach o swoje prawa.

"...Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie" — Paulo Coelho.

Autorką publikacji "Ciąża a praca, czyli mama w pracy" jest Joanna Jankowiak/Rekruteo.pl

Ciąża a praca Kobieta Niania

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Student w pracy Student w pracy

    Dwa lata temu bezrobocie wśród absolwentów wynosiło około 22%. Dzisiaj jest ono wyższe o kilka punktów procentowych. Większość studentów, chcąc się usamodzielnić chociaż w minimalnym stopniu ...

  • Mobbing w pracy Mobbing w pracy

    Mobbing to niestety coraz częściej spotykany problem prześladowania pracownika w środowisku pracy.

  • Jak szukać pracy? Jak szukać pracy?

    Odpowiedź na to pytanie z roku na rok się zmienia. Jeszcze dwie dekady temu była znacznie prostsza, obecnie zaś ze względu na spowolnienie gospodarcze szukanie pracy nie jest tak łatwe jak kiedyś...

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: