Wolontariat - czy ta praca popłaca?Czym jest wolontariat? Kim jest wolontariusz?
   
Wolontariat w Polsce miał miejsce już kilkaset lat temu. Z upływem czasu przybierał inną formę, w latach PRL społeczeństwo było negatywnie nastawione do akcji pomocy innym, wolało nie wychylać się, być jak najmniej widocznym. Znane były w tamtym czasie tzw. czyny społeczne. Znakomicie oddał tamtą atmosferę reżyser serialu "Alternatywy 4" Stanisław Bareja. Zapewne wielu z nas pamięta dozorcę domu, Anioła, który mobilizował mieszkańców bloku do wspólnego działania na rzecz dobra wszystkich. A szczególnie władzy ludowej.

Dopiero w 2003 roku wolontariat został uregulowany, jako forma niesienia pomocy innym, gdy weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie, poglądy polityczne czy religijne. Wolontariusz pracuje w organizacji na podstawie i w oparciu o porozumienie zawarte z organizacją. Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, porozumienie powinno być zawarte na piśmie. Jeśli wolontariat trwa krócej niż 30 dni, także może zostać zawarte porozumienie, ale wówczas musisz wystąpić sam z prośbą do organizacji, firmy, w której będziesz pracować. Każdy wolontariusz musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wolontariat to dobrowolne, bezpłatne niesienie pomocy na rzecz innych osób, instytucji. Zaangażowanie w wolontariat może mieć różne formy, np. opieka nad osobą starszą, nad dziećmi, porady specjalistyczne, organizowanie akcji charytatywnych, praca w hospicjach, praca z dziećmi ulicy, tzw. streetworking. Bezinteresowna pomoc jest często dla młodych ludzi wkraczających na rynek pracy jedynym doświadczeniem, które podnosi ich kwalifikacje zawodowe. Dziś wielu studentów pracuje w wolontariacie w ramach praktyk studenckich, a potem w miarę możliwości wydłużają ten okres, aby rozwijać nadal swoje umiejętności. Wolontariat to także nawiązanie nowych przyjaźni, to poczucie satysfakcji z niesienia pomocy innym. Wolontariusze pracujący w hospicjach, domach pomocy społecznej czy domach spokojnej starości uczą się wrażliwości na drugiego człowieka, doświadczają ile radości i sensu wnoszą swoją obecnością, ale też sami dostają w zamian bezcenny dar – ogromną wdzięczność ludzi, którzy są zdani tylko na nich. Wolontariat to także forma resocjalizacji. Bardzo często w hospicjach pracują jako wolontariusze, osoby osadzone w zakładach karnych, które w ramach resocjalizacji mogą w ten sposób udzielać się na rzecz innych. Wolontariusze biorą również udział w akcjach usuwania skutków kataklizmów i zniszczeń wojennych. Przykładem tego typu wolontariatu jest Polska Akcja Humanitarna, która organizuje natychmiastową pomoc dostarczając m.in. żywność, wodę, namioty, koce, leki.

Rodzaje wolontariatu

    Dzisiaj młodzież licealna czy studencka chętnie angażuje się w pomoc charytatywną. Istnieje coraz więcej stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego. Doskonale rozwija się wolontariat sportowy. Co daje wolontariat sportowy? Przede wszystkim szacunek do innych, stosowanie zasad fair play, dyscyplinę. Możliwości rozwoju na tym polu są ogromne, chociażby pomoc przy organizacji imprez, olimpiad, mistrzostw - w najbliższym czasie w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W ramach EURO 2012 odbywały się w naszym kraju rekrutacje dla wolontariuszy. Szczególnie jest to cenne doświadczenie nie tylko dla studentów AWF-u, ale także takich kierunków jak: stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, psychologia, czy socjologia. To obcowanie w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku, zmierzenie się w niecodziennych sytuacjach.

Wolontariat pracowniczy, to z kolei budowanie lokalnej więzi. Na szczeblu gmin i powiatów istnieją jednostki samorządowe, które koordynują działania na rzecz osób potrzebujących. Powstałe w tym celu programy mają aktywować przedsiębiorców do pomocy charytatywnej. I nie muszą być to z ich strony duże nakłady finansowe. Celem wolontariatu pracowniczego jest włączenie pracowników w rozwiązywanie problemów miejscowej społeczności. Wiele firm świadczy bezpłatną pomoc przekazując wytwarzany przez siebie produkt, wykonując jakąś usługę, umożliwiając skorzystanie z posiadanych urządzeń, transportu, czy pomieszczeń.  Inni wspierają domy dziecka, kupując zrobione przez wychowanków tych domów kartki świąteczne. Kartki te wysyłane są potem z życzeniami do kontrahentów, klientów firm czy przyjaciół.

Istnieje także wolontariat misyjny. W misje wyjeżdżają bowiem nie tylko osoby duchowne, ale także świeckie. Musisz mieć motywację, wiarę, odpowiednie wykształcenie i posiadać cechy charakteru, które pozwolą ci przystosować się do skromnych często niebezpiecznych warunków życia. Bardzo często w misjach udział biorą lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, katecheci. Misjonarze pracują w 94 krajach na świecie. Służą głównie w Afryce, Ameryce Południowej i Łacińskiej. Na misje wyjeżdżają najczęściej zakonnicy: salezjanie, franciszkanie, werbiści, oblaci, pallotyni i redemptoryści. Wśród sióstr zakonnych misjonarkami są m.in. franciszkanki i elżbietanki. Jeśli chciałbyś zasięgnąć więcej informacji na temat misji, to warto zwrócić się do Centrum Misyjnego Episkopatu w Warszawie lub do Centrum Formacji Misyjnej. Szerszych informacji zasięgnąć można na stronie http://www.cmf1.home.pl/cfm/
Wolontariat to nie tylko zajęcie dla osób młodych. Wiele osób po przejściu na emeryturę nie wie co zrobić z wolnym czasem, odczuwa pustkę. Jest duża grupa ludzi po 50 roku życia, która jest już nieaktywna zawodowo. Takie instytucje, jak dom spokojnej starości potrzebują pomocy również tych osób, które mają za sobą życie zawodowe, mają swój bagaż doświadczeń życiowych. Pomoc osobom starszym, dożywającym swoich dni w łóżku szpitalnym jest nieoceniona. Wystarczy czasami sama obecność przy łóżku chorej osoby i trzymanie jej za rękę. Często osoby angażujące się w tego typu pomoc traktują te doświadczenia, jako formę terapii duchowej dla samych siebie. To wyciszenie się, przeanalizowanie swojego życia. Często w obliczu ludzkiego dramatu, cierpienia, a ostatecznie śmierci  potrafimy docenić to, co mamy.
Dziewczyna - wolontariuszka
© mangostock - Fotolia.com

Wolontariat wirtualny są to działania wykonywane za pośrednictwem komputera z dostępem do Internetu. Można w ten sposób pracować na rzecz różnych osób , instytucji czy stowarzyszeń. Zadaniem wolontariusza wirtualnego jest pomoc w nauce języków obcych, prowadzenie poradnictwa, tłumaczenie dokumentów, wirtualne korepetycje, pisanie informacji prasowych, wniosków, tworzenie baz danych.
Powszechnie znane organizacje humanitarne  to Polski Czerwony Krzyż, który zajmuje się dożywianiem, pomocą doraźną, opieką na chorymi oraz starszymi ludźmi w domu. PCK pomaga uchodźcom przebywającym w Polsce, pomaga w dożywianiu w stołówkach szkolnych, w  barach mlecznych, wydaje paczki żywnościowe, organizuje spotkania opłatkowe dla osób samotnych i bezdomnych. Polski Czerwony Krzyż organizuje akcje społeczne, przekazując potrzebującym odzież, środki czystości, artykuły szkolne, sprzęt gospodarstwa domowego, meble.  A dzieci z ubogich rodzin mają możliwość dzięki działalności PCK jechać na wakacje. Inna znaną organizacją jest Caritas Polska. Jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce.

 Najbardziej znaną fundacją jest zapewne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest to największa pozarządowa organizacja charytatywna w Polsce, która ratuje życie wyposażając publiczne szpitale dziecięce w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny. Dzień, w którym gra orkiestra, każdy z nas jest wolontariuszem, każdy z nas może nim być.

Korzyści

Wolontariat przede wszystkim daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Jest to praca nieodpłatna, więc grafik naszych zajęć jest tak dopasowany, by pasował obu stronom. To możliwość nawiązania ciekawych kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości. Nie musisz iść na zwolnienie lekarskie, jeśli masz sesję czy inne ważne zobowiązania. Dzięki pracy w wolontariacie uczysz się zarządzać własnym czasem i stanowiskiem pracy, uczysz się pracy w zespole, kształtujesz postawę asertywną. Poza tym nabywasz umiejętności związane z Twoim stanowiskiem pracy – obsługa programów komputerowych, szlifujesz umiejętności związane z twoim kierunkiem studiów. Dzięki wolontariatowi poszerzasz zainteresowania i zdobywasz praktykę także w nowych dziedzinach.
Umowa między wolontariuszem a organizacją powinna zawierać: datę rozpoczęcia i zakończenia współpracy, zakres zadań, szczegółowy spis świadczeń na rzecz danej organizacji, terminy, zasady i procedury zwrotu poniesionych kosztów przez wolontariusza oraz sposób rozwiązania umowy. Porozumienie z wolontariuszem reguluje Kodeks Cywilny. Wolontariusz powinien pracować zgodnie z przepisami BHP, jeśli jest to konieczne powinien otrzymać niezbędne środki ochrony osobistej. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za szkody, które sam uczynisz, dlatego warto wykupić sobie ubezpieczenie OC.
Nie każdy student ma szansę na znalezienie pracy w swoim zawodzie. Zdobywanie doświadczeń poprzez wolontariat bywa równie istotne, jak 2-letni staż pracy na etacie. Od ciebie tylko zależy, jak i gdzie ten czas wykorzystasz. Owoce przyjdą w najmniej oczekiwanym momencie.

Autorką publikacji "Wolontariat - czy ta praca popłaca?" jest  Joanna Jankowiak/Rekruteo.pl

Aktywność zawodowa Wolontariat Wynagrodzenie

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Bezrobotny - krok po kroku Bezrobotny - krok po kroku

    Stało się to, z czym zmierzyć się musiało już wielu przed Tobą. Straciłeś pracę, a perspektywy znalezienia szybko nowej posady niestety nie ma. Myślisz – co dalej?

  • Blogowanie drogą do kariery? Blogowanie drogą do kariery?

    Co ma wspólnego prowadzenie bloga z szukaniem pracy? Na pierwszy rzut oka nic. Jednak ci, którzy poświęcają swój czas na zamieszczanie wpisów na własnej stronie...

  • Wolontariat - czy ta praca popłaca? Wolontariat - czy ta praca popłaca?

    Wolontariat w Polsce miał miejsce już kilkaset lat temu. Z upływem czasu przybierał inną formę, w latach PRL społeczeństwo było negatywnie nastawione do akcji pomocy innym, wolało nie wychylać się, być jak najmniej widocznym.

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: