O co nie wolno pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?


Rozmowa kwalifikacyjna w naturalny sposób wiąże się z zadawaniem pytań, ale zakres ich tematyki nie jest całkowicie dowolny. Kodeks Pracy określa katalog danych, jakich może domagać się od nas pracodawca. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i kandydatów do pracy.

Przypomnijmy treść artykułu 22 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
 
O co wolno pytać?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszły pracodawca może, poza podstawowymi danymi o kandydacie (imię nazwisko, adres zamieszkania), pytać o jego wykształcenie i przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. 
Pytania o stan zdrowia mogą być zadane jeśli wymaga tego specyfika stanowiska pracy (wynika to z odrębnych przepisów),  dotyczy to np. kierowców lub kandydatów na stanowiska pilotów.

Pytając o stan zdrowia w innych przypadkach pracodawca naraża się na zarzut dyskryminacji.Rozmowa kwalifikacyjna
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

O co pytać nie wolno?

Przyszły pracodawca nie może pytać kandydatki do pracy o to, czy jest w ciąży, a kandydata o  poglądy polityczne. Często zdarza się że pracodawcy wypytują jednak o stan zdrowia kandydatów, proszą o podanie prywatnych danych takich jak telefon lub adres e-mail, pamiętajmy jednak że nie może on wymagać takich danych. Gdy jednak je zada możemy na nie nie odpowiadać lub udzielić odpowiedzi niezgodnej z prawdą.

Testy psychologiczne

Obecnie w procesie rekrutacji bywają stosowane testy psychologiczne, ich stosowanie także powinno wynikać z przepisów (np. standardowo przechodzą je kandydaci na policjantów). W innych przypadkach ich użycie może być naruszeniem prawa kandydata np. do swobody wyznania lub ochrony wizerunku. W każdym przypadku wyniki testu powinny być dostępne dla kandydata.


Dane osobowe

Przypomnijmy jeszcze, że dane uzyskane w procesie rekrutacji (np. dokumenty lub ich kopie), powinny zostać zwrócone kandydatom lub w przypadku zachowania ich przez pracodawcę - dane powinny być zabezpieczone aby uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim.

Autorką publikacji "O co nie wolno pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?" jest Adrianna Nowicka/Rekruteo.pl

Dyskryminacja Poszukiwanie pracy Rozmowa kwalifikacyjna

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

  • Praktyki - przepustka do kariery. Praktyki - przepustka do kariery.

    Praktyki studenckie umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, są rodzajem inwestycji we własny rozwój. Dlaczego warto poświęcić im wolny czas?

  • Rozmowa kwalifikacyjna - jak się ubrać? Rozmowa kwalifikacyjna - jak się ubrać?

    Po dniach niepewności w oczekiwaniu na ten wymarzonym moment, kiedy zostaniemy w końcu zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W głowie zamęt – jak się ubrać ...

  • Jak szukać pracy? Jak szukać pracy?

    Odpowiedź na to pytanie z roku na rok się zmienia. Jeszcze dwie dekady temu była znacznie prostsza, obecnie zaś ze względu na spowolnienie gospodarcze szukanie pracy nie jest tak łatwe jak kiedyś...

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: