O co nie wolno pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?


Rozmowa kwalifikacyjna w naturalny sposób wiąże się z zadawaniem pytań, ale zakres ich tematyki nie jest całkowicie dowolny. Kodeks Pracy określa katalog danych, jakich może domagać się od nas pracodawca. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i kandydatów do pracy.

Przypomnijmy treść artykułu 22 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
 
O co wolno pytać?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszły pracodawca może, poza podstawowymi danymi o kandydacie (imię nazwisko, adres zamieszkania), pytać o jego wykształcenie i przebieg dotychczasowej kariery zawodowej. 
Pytania o stan zdrowia mogą być zadane jeśli wymaga tego specyfika stanowiska pracy (wynika to z odrębnych przepisów),  dotyczy to np. kierowców lub kandydatów na stanowiska pilotów.

Pytając o stan zdrowia w innych przypadkach pracodawca naraża się na zarzut dyskryminacji.Rozmowa kwalifikacyjna
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

O co pytać nie wolno?

Przyszły pracodawca nie może pytać kandydatki do pracy o to, czy jest w ciąży, a kandydata o  poglądy polityczne. Często zdarza się że pracodawcy wypytują jednak o stan zdrowia kandydatów, proszą o podanie prywatnych danych takich jak telefon lub adres e-mail, pamiętajmy jednak że nie może on wymagać takich danych. Gdy jednak je zada możemy na nie nie odpowiadać lub udzielić odpowiedzi niezgodnej z prawdą.

Testy psychologiczne

Obecnie w procesie rekrutacji bywają stosowane testy psychologiczne, ich stosowanie także powinno wynikać z przepisów (np. standardowo przechodzą je kandydaci na policjantów). W innych przypadkach ich użycie może być naruszeniem prawa kandydata np. do swobody wyznania lub ochrony wizerunku. W każdym przypadku wyniki testu powinny być dostępne dla kandydata.


Dane osobowe

Przypomnijmy jeszcze, że dane uzyskane w procesie rekrutacji (np. dokumenty lub ich kopie), powinny zostać zwrócone kandydatom lub w przypadku zachowania ich przez pracodawcę - dane powinny być zabezpieczone aby uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim.

Autorką publikacji "O co nie wolno pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?" jest Adrianna Nowicka/Rekruteo.pl

Dyskryminacja Poszukiwanie pracy Rozmowa kwalifikacyjna

Polecane teksty, porady, opinie z działu Praca

 • Zawód z powołaniem Zawód z powołaniem

  Istnieją zawody, które wymagają nie tylko konkretnych umiejętności, ale też pewnych predyspozycji, cech charakterologicznych. I tak nauczycielem czy przedszkolanką nie zostanie ktoś, kto nie lubi dzieci...

 • Asertywność w pracy i nie tylko Asertywność w pracy i nie tylko

  Wyobraźmy sobie taką sytuację: Idziesz ulicą, zatrzymuje Cię akwizytor namawiający usilnie do zakupu rewelacyjnego kosmetyku o wyjątkowych właściwościach. Odmawiasz grzecznie, jednak pan jest dość wytrwały...

 • Rozmowa kwalifikacyjna - to warto wiedzieć. Rozmowa kwalifikacyjna - to warto wiedzieć.

  Setki przejrzanych ofert pracy, wyszukiwanie kolejnych portali prezentujących bardziej lub mniej interesujące nas stanowiska pracy, a potem godziny spędzone przy komputerze na pisaniu swojego życiorysu i listów motywacyjnych.

 • Franczyza zamiast etatu? Franczyza zamiast etatu?

  Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością. Nie inaczej jest w przypadku franczyzy. Zanim zdecydujesz się na tego typu biznes zrób dokładną analizę i ...

więcej»

Dodaj pomysł lub uwagę: