Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Specjalista do spraw organizacyjnych

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie przepisów dotyczących kontroli zarządczej
 • Dobra znajomość „Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, ogłoszonych przez Ministra Finansów Znajomość struktury organizacyjnej ULC
 • Umiejętność posługiwania się programem ARIS Expres (na poziomie dobrym)
 • Umiejętność redagowania dokumentów na podstawie tekstów źródłowych
 • Dobre posługiwanie się pakietem MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiągnie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania procesowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia 
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone w wymogach dodatkowych niniejszego ogłoszenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 czerwca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria

Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy BDG/GO/3-63/2018"

OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 2 644 PLN do 3 223 (mnożnik kwoty bazowej: 1,411 - 1,720);
 • dodatek za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe;
 • stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel: 22 520 72 00, adres e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: adres e-mail: daneosobowe@ulc.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" Wzory oświadczeń

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-08 , formalne: 520-74-02 / 520-72-41 bądź email: rekrutacja@ulc.gov.pl

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

WARUNKI PRACY

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
 • Budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczenie w pracach związanych z wdrażaniem i utrzymaniem w Urzędzie zarządzania procesowego, w szczególności dotyczących identyfikacji i mapowania procesów, ustalaniem dla nich celów i mierników, określaniem zależności miedzy procesami i doskonaleniem procesów;
 • Uczestniczenie w realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem w Urzędzie kontroli zarządczej,
  w szczególności dotyczących sporządzania planu działalności Urzędu, monitorowania jego realizacji
  i sprawozdawczości z wykonania planu;
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczących opracowywania przez komórki organizacyjne opisów procedur realizowanych przez ULC i ich publikacji na elektronicznym portalu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) oraz określonych w ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących zapewnienia możliwości załatwiania spraw przy użyciu systemów teleinformatycznych;
 • Uczestniczenie w prowadzeniu działań mających na celu zapewnienie zgodności obiegu kancelaryjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt wdrożonych w Urzędzie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie. 

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 1 wyświetleń oferty [Specjalista do spraw organizacyjnych Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: