Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Specjalista

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub lotnicze lub z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze lotnictwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem lotniczym
 • Znajomość ustawy - Prawo Lotnicze
 • Znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne, kreatywność, umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem
 • Przeszkolenie z zakresu audytora wewnętrznego
 • Znajomość technik statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje określone w wymaganiach dodatkowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie w tym zakresie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28 września 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy "Oferta pracy LBB-2/2-85/2018"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 3 316 PLN do ok. 3 897 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,77 do 2,08 );
 • dodatek za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe;
 • stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 93 / 75 00, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Termin: 28.09.2018 r.

WARUNKI PRACY 

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ 

 • Udział w tworzeniu, aktualizacji, wdrażaniu i zapewnieniu funkcjonowania KPBwLC oraz Planu Bezpieczeństwa.
 • Gromadzenie danych pochodzących z podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz pochodzących z innych komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących bezpieczeństwa w obszarach wskazanych w Planie Bezpieczeństwa oraz udział w analizie trendów i ocenie stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
 • Udział w przygotowywaniu propozycji działań profilaktycznych, wytycznych Prezesa Urzędu i materiałów analitycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.
 • Udział w prowadzeniu spraw z zakresu Just Culture i podnoszenia świadomości w ramach KPBwLC – w tym współorganizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów oraz przygotowywanie materiałów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Udział we współpracy z innymi nadzorami lotniczymi, EUROCONTROL, EASA i ICAO w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w tym udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji lotniczych, organów, zespołów.
 • Pomoc w opracowywaniu materiałów analitycznych na posiedzenia Zespołu Bezpieczeństwa Lotów w zakresie niedotyczącym Planu Bezpieczeństwa.
 • Udział w kontrolach na potrzeby KPBwLC i Planu Bezpieczeństwa oraz monitorowanie wskaźników poziomu bezpieczeństwa w podmiotach lotniczych.
 • Prowadzenie spraw przekazanych przez Zespół ds. dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 0 wyświetleń oferty [Specjalista Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: