Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Pracownik Administracyjny

Firma: CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Miasto/Region:Kraków / małopolskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Kandydat/tka powinien spełniać poniższe warunki:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie i wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych (np. Horyzont 2020)
  lub krajowych (np. NCBiR, NCN);
 • biegła obsługa komputera (MS Office: Word, Excel; Outlook, PowerPoint);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • analityczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie:

 • CV
 • listu motywacyjny;
 • kopii dokumentów poświadczające wykształcenie i kwalifikacje;
 • skanu podpisanej informacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: cawp@uj.edu.pl (temat wiadomości: „oferta pracy CAWP-projekty międzynarodowe”) 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 28.09.2018 r.

 

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska tylko wybranego kandydata.

.

.

.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków.

II. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24 pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl , tel. (12) 663 12 25.

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej,
a w razie przyjęcia do pracy w związku z wykonywaniem umowy o pracę.

IV. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa
w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 108) oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.

VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy o pracę po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50 lat.

VIII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

IX. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: cawpu@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów,
ul. Czapskich 4 pok. 103, 30-110 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, ul. Czapskich 4 pok. 103, 30-110 Kraków.

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

 

 

                                                ……………………………………………

                                                    Miejscowość, data, czytelny podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

 

 

                                               ……………………………………………

                                                    Miejscowość, data, czytelny podpis

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów poszukuje osoby na stanowisko pracownika administracyjnego (w pełnym wymiarze czasu pracy) w zakresie doradztwa w obszarze aplikowania o środki zewnętrzne oraz realizacji projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Do obowiązków pracownika będzie należało:

Obsługa administracyjna projektów, w tym m.in.:

 • doradztwo w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów;
 • wsparcie kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi;
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi w celu wspierania działań związanych z inicjowaniem wspólnej realizacji projektów, w tym udział w przygotowaniu i opiniowaniu umów partnerskich.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 2 wyświetleń oferty [Pracownik Administracyjny Kraków]

Dodaj pomysł lub uwagę: