Stanowisko:

Sekretarka/sekretarz

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony – zastępstwo za nieobecnego pracownika
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) codzienne odbieranie korespondencji z Kancelarii Urzędu i po zadekretowaniu przez Dyrektora LOL lub Zastępcę Dyrektora LOL przekazywanie jej do realizacji odpowiednim komórkom wewnętrznym w ramach Departamentu;
2) nadzorowanie obiegu dokumentacji (papierowej i elektronicznej) w ramach LOL i ULC; w tym:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przekazywanie/wysyłanie korespondencji wychodzącej,
 • wprowadzanie do SEOD korespondencji przychodzącej,
 • prowadzenie wewnętrznego rejestru pism LOL;

3)realizacja wszelkich zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Dyrektora, tj.:

 • prowadzenie kalendarza przełożonego,
 • umawianie i organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • realizowanie wszelkich spraw formalnych związanych z wyjazdami służbowymi przełożonych;

4) przechowywanie dokumentacji rozpatrzonej bezpośrednio przez Dyrektora LOL oraz Zastępcę Dyrektora LOL;
5) przygotowywanie na polecenie Dyrektora LOL lub Zastępcy Dyrektora LOL projektów pism i odpowiedzi na wewnętrzną korespondencję, w celu wsparcia bieżącej pracy LOL;
6) zamawianie na formularzach BDG artykułów biurowych, produktów spożywczych oraz wody,
7) przygotowywanie wniosków zakupowych w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (SEOD),
8) przygotowywanie wniosków w SEOD o dostęp do systemów informatycznych, pomieszczeń Urzędu oraz o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
9) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników LOL w formie przewidzianej w regulaminie pracy ULC, w tym monitorowanie systemu rejestracji czasu pracy (RCP) dla pracowników LOL,
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora LOL lub Zastępcę Dyrektora LOL związanych z działalnością Departamentu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • komunikatywność, umiejętność współpracy oraz umiejętność organizacji pracy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagane dokumenty oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/e-mail.

Termin składania dokumentów: 31 maja 2019r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy – sekretariat LOL" lub e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl (za potwierdzeniem otrzymania wiadomości – załączone skany wymaganych dokumentów).

Inne informacje:

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami/kandydatami na podstawie złożonych aplikacji.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02
lub e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Przykładowy wzór oświadczeń dostępny jest na stronie:
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpususluzby-cywilnej

Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza nabór na stanowisko:

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 2 wyświetleń oferty [Sekretarka/sekretarz Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: