Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Podreferendarz

Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

WARUNKI PRACY:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Udział w planowaniu rocznym, miesięcznym i tygodniowym audytów certyfikacyjnych i kontroli w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanego systemu informatycznego ZSI;
 • Udział w koordynowaniu procesów certyfikacji i monitorowanie ich realizacji w odniesieniu do posiadaczy certyfikatów;
 • Udział w przygotowaniu, pod względem administracyjnym, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli oraz udział w weryfikowaniu jej i aktualności;
 • Wprowadzanie danych dotyczących dokumentów operatorów lotniczych oraz danych dotyczących inspektorów do baz danych;
 • Monitorowanie zawartości i aktualności dokumentów w teczkach inspektorów;
 • Udział w monitorowaniu, przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych, procesów uzgodnień, akceptacji dokumentów np. Instrukcji Operacyjnej, MEL oraz zmian do nich, przedkładanych przez operatorów lotniczych i inne podmioty gospodarcze;
 • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma interesantów ULC;
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo Lotnicze
 • Podstawowa znajomość KPA
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe,
 • skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie kominikatywnym.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do:   27 maja 2019 r
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOL-5/4-49/2019"

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. (do administracyjnych)

OFERUJEMY:

 • stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę na zastępstwo;
 • wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 2 913 PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,520);
 • dodatek za wysługę lat (do 20 %);
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
 • nagrody uznaniowe;
 • elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC" http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 50, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 5 wyświetleń oferty [Podreferendarz Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: