Powrót do strony głównej

Stanowisko:

INSPEKTOR

Firma: Sąd Okręgowy w Warszawie

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9
II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 2
III. Zakres zadań na stanowisku:

 • wykonywanie prac administracyjno – biurowych,
 • obsługa interesantów (osobista, telefoniczna, za pośrednictwem e-maila), 
 • czuwanie nad terminowym załatwieniem spraw, 
 • współpraca przy opracowywaniu raportów, procedur, prezentacji, stanowisk, opinii, pism procesowych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi sądu,
 • sporządzanie projektów pism, wniosków, odpowiedzi oraz analiz zgodnie z wytycznymi przełożonego,
 • rejestracja pism oraz prace związane z korespondencją zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną,
 • zbieranie materiałów z innych komórek, kontakt z Kierownikami w celu weryfikacji kompletności materiałów, przekazywanie skompletowanych materiałów ich adresatom.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość MS Office (Word, Excel),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania mile widziane:

 • wykształcenie administracyjne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach wymiaru sprawiedliwości,
 • znajomość przepisów obowiązujących w sądzie oraz znajomość struktury sądu,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • komunikatywność.

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00, 
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, 
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, 
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
 3. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji. 
 4. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko inspektora.
 6. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 26 lipca 2019 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa

pok. 359B, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
 3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu
2 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy: 

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej. 

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

XI. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-21/19

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 7 wyświetleń oferty [INSPEKTOR Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: