Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Inspektor ds. księgowości

Firma: Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach

Miasto/Region:Łomianki / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

poszukuje kandydata na stanowisko:

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych placówek oświatowych:
  • ewidencja syntetyczna dochodów i wydatków jednostek,
  • ewidencja analityczna dochodów i wydatków jednostek,
  • ewidencja syntetyczna majątku jednostek.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową, dotyczących dochodów i wydatków jednostek.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji kont kontrahentów drogą weryfikacji i potwierdzenia sald.
 • Kontrola realizacji dochodów i wydatków budżetowych z planem finansowym.
 • Sporządzanie sprawozdań:
  • budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  • finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,   
  • opisowych z realizacji planu finansowego,
  • sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego o stanie mienia jednostek. 
 • Analiza i kontrola kont syntetycznych i analitycznych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
 • Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji.
 • Prowadzenie ewidencji rejestru VAT. 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie mile widziane wyższe.
 • minimum 4 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość przepisów w zakresie: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excel

Wymagania pożądane:

 • znajomość systemów finansowo-księgowych (VULCAN, INFO SYSTEM R i T GROSZEK)
 • doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej,
 • obsługa programu Bestia
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,

Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą w terminie od dnia 14 sierpnia 2019 r. do dnia 26 sierpnia 2019 r. pod adres:

Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
Sekretariat
z dopiskiem na kopercie: “Inspektor ds. księgowości”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 26 sierpnia  2019 r.

Dokumenty, które należy złożyć znajdują się na stronie http://bip.icds.pl/2019/08/14/ogloszenie-o-naborze-inspektora-ds-ksiegowosci-2/

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 2 wyświetleń oferty [Inspektor ds. księgowości Łomianki]

Dodaj pomysł lub uwagę: