Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Asystent sędziego

Firma: Sąd Okręgowy w Warszawie

Miasto/Region:Warszawa / mazowieckie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

IV. Wymagania:

zgodnie z art. 155 § 2 powołanej wyżej ustawy na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

V. Wykaz wymaganych dokumentów:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, 
 • z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo
 • w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą złożyć dokumenty potwierdzające ukończenie aplikacji bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.

 

Druki oświadczeń dostępne są na stronie

http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

wyznaczam na dni: 10 października 2019 r. – 8 listopada 2019 r. 

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego): 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359B, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Publikacja listy kandydatów do II etapu:

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu
oraz opublikowana na stronie internetowej sądu w dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 16.00.

VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228). 

IX. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia – będą dołączone do ich akt osobowych,
 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359B na III piętrze.

X. Unieważnienie konkursu:

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-32/19

Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.)  ogłasza konkurs na stanowisko:


I.   Miejsce świadczenia pracy:

al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

II.  Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 12

III. Termin konkursu:

wyznaczam na dzień  25 listopada 2019 r., godz. 10.00,
w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa.

Zastrzegam możliwość zmiany terminu i miejsca konkursu w przypadku dużej liczby zgłoszeń na powyższe stanowisko.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 8 wyświetleń oferty [Asystent sędziego Warszawa]

Dodaj pomysł lub uwagę: