Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Inspektor ds. informatycznych

Firma: SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Miasto/Region:Szczecin / zachodniopomorskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

DYREKTOR
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR

(rodzaj stanowiska)

05/2020
(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

Wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. informatycznych w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie  

Opis stanowiska:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

 1. utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych w Szczecińskiem Centrum Świadczeń, 
 2. obsługa zgłoszeń, analiza i rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemów informatycznych,
 3. zapewnienie wsparcia informatycznego pracownikom Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
 4. analiza potrzeb i wdrażanie nowych rozwiązań które mogą usprawnić pracę pracowników Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
 5. przygotowywanie i projektowanie skryptów, raportów z bazy danych według wymagań pracowników,
 6. monitorowanie wydajności baz MSSQL, ORACLE - backupy oraz konserwacja,
 7. administrowanie środowiskiem Active Directory - Windows 2016 Server,
 8. diagnozowanie problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem i poszukiwanie skutecznych rozwiązań, wykonywanie drobnych napraw sprzętu informatycznego,
 9. organizowanie i nadzór nad naprawami serwisowymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne,
 10. wspieranie procesu zamówień sprzętu informatycznego, testowanie zakupionego sprzętu i sprawdzenie jego zgodność z zamówieniem,
 11. zapewnienie właściwej profilaktyki antywirusowej i bezpiecznego dostępu do zasobów informatycznych Szczecińskiego Centrum Świadczeń,
 12. nadzór nad aktualnością i legalnością oprogramowania komputerowego w Szczecińskiem Centrum Świadczeń,
 13. zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
 14. dbanie o zabezpieczenia danych i ochrona przed zniszczeniem i udostępnieniem osobom niepowołanym zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2020 r. wyniósł nie więcej niż 6%.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze komputerowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. wykształcenie wyższe – w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej roczny staż pracy, lub średnie - w przypadku wykształcenia średniego, co najmniej trzyletni staż pracy,
 3. znajomość przepisów prawa:
  - ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019  r. poz. 1282),
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
 4. wiedza i umiejętności z dziedziny informatyki oraz znajomość obsługi komputera:
 5. pełny zakres obsługi technicznej i utrzymania ciągłości pracy oraz odpowiedniego funkcjonowania jednostek sieciowych (stanowisk roboczych);
 6. znajomość architektury PC, systemów operacyjnych MS Windows 7-10, Linux (RHEL/CentOS), oraz programów biurowych,
 7. znajomość zagadnień związanych z DNS, DHCP, FTP,
 8. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, monitorowaniem oraz nadzorem nad infrastrukturą teleinformatyczną w sieci LAN i WAN,
 9. doświadczenie w zakresie administrowania w środowiskach Linux oraz środowisku MS Windows Server,
 10. podstawowa znajomość strukturalnego języka zapytań SQL,
 11. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 13. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 14. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza i umiejętności: 

  -        wykształcenie informatyczne,

  -        doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka.

  -        czynne prawo jazdy kat. B.

  -        umiejętność instalacji, zarządzania i obsługi systemów CMS (system zarządzania treścią).

  -        znajomość narzędzi webmasterskich.

  -        podstawowa znajomość języków skryptowych PHP, HTML, CSS, baz danych MySQL.

  -        średnio zaawansowana znajomość relacyjnych baz danych: MS SQL, ORACLE.

  -        umiejętność pracy pod presją czasu, skutecznej komunikacji, radzenia sobie
  ze stresem, pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne. 

 2. Predyspozycje osobowościowe: 

  -       systematyczność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, wysoka kultura osobista, chęć systematycznego dokształcania.E.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  z podaniem danych umożliwiających kontakt, np. adres do korespondencji, numer telefonu,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, 
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownicze, dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej.
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada), 
 9. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego***, zgodnie
  z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”,
 10. podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,
 11. podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 12. podpisane oświadczenie kandydata zgodnie z następującym zapisem:

  „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia o naborze”.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane  w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO. 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia
07 grudnia 2020 r. włącznie
(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
urna na wnioski – wejście „2” (do godz. 15:30)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Inspektor ds. informatycznych 05/2020
- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 44 27 122, 91 44 27 139
w godz. 07:30-15:30
w dni powszednie

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy. 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl  w zakładce „Praca”.

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.

*** Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 8 wyświetleń oferty [Inspektor ds. informatycznych Szczecin]

Dodaj pomysł lub uwagę: