Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Stanowisko urzędnicze w Departamencie Obsługi Zarządu

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Miasto/Region:Katowice / śląskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

ZS/01/21
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Z DNIA 18.02.2021 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 w Departamencie Obsługi Zarządu
w pełnym wymiarze czasu pracy
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba 

Wymagania:

niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: administracja, zarządzanie, socjologia, politologia; filologia obca;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego; doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia sekretariatu;
 • znajomość przepisów i ustaw:
  • o samorządzie województwa;
  • o pracownikach samorządowych;
  • Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość zasad z Protokołu Dyplomatycznego;
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym MS Office) i urządzeń biurowych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dyspozycyjność;
 • odporność na stres;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

dodatkowe: 

 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej oraz pisemnej;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność zastosowania zasad protokołu dyplomatycznego w praktyce. 

Zakres wykonywania zadań:

 • realizacja zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Marszałka Województwa Śląskiego oraz obowiązkami protokolarnymi;
 • realizacja zadań z zakresu współpracy Marszałka Województwa z parlamentarzystami, administracją rządową, organizacjami politycznymi i społecznymi, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami Województwa;
 • obsługa sekretariatu Marszałka Województwa poprzez bieżące prowadzenie spraw zleconych przez przełożonych, tworzenie projektów pism, korespondencji, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zbieranie, gromadzenie i zapisywanie informacji;
 • prowadzenie rejestru i dystrybucja korespondencji przychodzącej i zaproszeń;
 • ustalanie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań Marszałka Województwa;
 • przygotowywanie i rozliczanie delegacji Marszałka Województwa;
 • obsługa recepcyjna Marszałka Województwa;
 • obsługa urządzeń biurowych, przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych;
 • obsługa SOD SEKAP.

Zakres odpowiedzialności:

Szczegółowy zakres odpowiedzialności zostanie określony przez Dyrektora Departamentu.

Warunki pracy

 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w zakresie prowadzenia sekretariatu, (przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu itp. W przygotowanej aplikacji  należy udokumentować długość i rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie. 

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie i dopiskiem: 

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Departamencie Obsługi Zarządu (nr ogłoszenia ZS/01/21)”

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 04.03.2021 r.

https://bip.slaskie.pl/nabor_na_stanowiska_urzednicze/ogloszenia/ogloszenie-nr-zs-01-21.html

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru. 

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
  b. archiwizacji dokumentacji.
  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
  a. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  b. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
  c. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art.  22(1a-1b) Kodeksu pracy).
  Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
  Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
  Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.slaskie.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
  Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: kadry@slaskie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

Inne informacje:

Do pobrania na stronie BIP:

 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowiska urzędnicze - załącznik nr 2
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na kierownicze - stanowiska urzędnicze - załącznik nr 3 

Dokumenty te dostępne są również w Referacie Naboru i Rozwoju Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 366).

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 2 wyświetleń oferty [Stanowisko urzędnicze w Departamencie Obsługi Zarządu Katowice]

Dodaj pomysł lub uwagę: