Powrót do strony głównej

Stanowisko:

Urzednik

Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Miasto/Region:Katowice / śląskie

Kraj:

Forma Zatrudnienia:dowolna

Zarobki:dowolne

Treść oferty:

Wymagania:

niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe; preferowany kierunek studiów: administracja, prawo, ekonomia, techniczne;
 • staż pracy: minimum dwa lata;
 • znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o pracownikach samorządowych, Prawo Zamówień Publicznych;
 • doświadczenie związane z pracą w zamówieniach publicznych;
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakiet MS Office) i urządzeń biurowych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu komisji przetargowych;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień problemowych;
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętność organizowania pracy; komunikatywność; odpowiedzialność; dokładność,  wysoka kultura osobista,  rzetelność,  systematyczność.

Zakres wykonywanych zadań :

 

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie Prawa Zamówień Publicznych;
 • udział w pracach komicji przetargowych jako sekretarz komisji..

Zakres odpowiedzialności:

 

 • terminowe i zgodne z prawem wykonywanie zadań określonych w zakresie obowiązków;
 • przestrzeganie przepisów prawa, uchwał, zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego;
 • dbałość o jakość sporządzanej i przechowywanej dokumentacji;
 • zobowiązanie do wykonywania poleceń służbowych.

Zakres odpowiedzialności zostanie szczegółowo określony przez kierownika referatu po ustaleniu zakresu czynności nowozatrudnionego pracownika.

 

Warunki pracy

 

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi  o odpowiedniej szerokości.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię);
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletni staż pracy (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy - zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy);
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna i zamierza skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych -kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
     
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie i z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Departamencie Organizacji Urzędu (nr ogłoszenia OR/05/21)”

na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 06.08.2021 r.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone
w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się on-line w formie wideokonferencji.

Link do ogłoszenia:

https://bip.slaskie.pl/nabor_na_stanowiska_urzednicze/ogloszenia/ogloszenie-nr-or0521.html?vid=29052

·       Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych
za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

·       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego / bip.slaskie.pl. / oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46, niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

·     Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zwraca. Oferty      niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.  

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a.    rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;

b.    archiwizacji dokumentacji.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

a.    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. B rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

b.    prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.

c.     w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit. A rozporządzenia oraz przepisy art.  22(1a-1b) Kodeksu pracy).

Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).

W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.

Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach
w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.slaskie.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: zzl@slaskie.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Inne informacje:

Do pobrania na stronie BIP:

·         Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

·         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowiska urzędnicze - załącznik nr 2

·         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie na kierownicze - stanowiska urzędnicze - załącznik nr 3

 

Dokumenty te dostępne są również w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46 (pokój nr 363 oraz 364).

OR/05/21

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE
Z DNIA 14.07.2021 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w  Departamencie Organizacji Urzędu

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Już złożyłeś aplikacje na tę ofertę aplikuję 21 wyświetleń oferty [Urzednik Katowice]

Dodaj pomysł lub uwagę: